Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik? Szkolenia BHP są uważane przez niektórych za marnowanie czasu, inne osoby chętnie natomiast uczestniczą w szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że zdobyte podczas szkolenia informacje wpływają na większą kontrolę nad bezpieczeństwem. Szkolenia BHP są konieczne do pracowania na danym stanowisku. Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik? Odpowiadamy w niniejszym artykule i przedstawiamy, czym różnią się te szkolenia i kiedy należy je odbyć. Zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu!

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi je odbyć przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku i pierwszym szkoleniem BHP okresowym. Przepisy mówią wyraźnie o dwóch rodzajach szkoleń BHP. Pierwsze szkolenie, jakie powinien odbyć pracownik, to szkolenie BHP wstępne. Kolejne szkolenie nazywane jest okresowym. Oba szkolenia powinny odbywać się w trakcie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik musi potwierdzić fakt odbycia szkolenia pisemnie. W tym miejscu warto również wspomnieć, iż przed dopuszczeniem pracownika do pracy nie jest wymagane szkolenie, jeśli pracownik pracował na tym samym stanowisku co wcześniej i nie różni się ono zarówno swoją nazwą, jak i zakresem obowiązków..

Szkolenie BHP wstępne

Szkolenie BHP wstępne ma na celu zapoznanie nowego pracownika z najważniejszymi zasadami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia BHP wstępnego uczestnicy poznają nie tylko przepisy wynikające z Kodeksu pracy. Szkolenie BHP wstępne pozwala też poznanie zagrożeń wypadkowych i zagrożeń dla zdrowia, a także procedur zachowania w razie pożaru. Istotne jest również zapoznanie się z drogami ewakuacyjnymi, tak, aby wiedzieć, którędy należy wyjść w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?
Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Wstępne szkolenie BHP porusza również zagadnienia związane z czystością oraz porządkiem w miejscu pracy oraz uczy udzielania pierwszej pomocy i odpowiedniego postępowania w razie wypadku. Pracownicy przyjmowani na stanowiska robotnicze lub takie, na których występuje narażenie na szkodliwe lub niebezpieczne składniki, również muszą odbyć szkolenie BHP zwane instruktażem stanowiskowym. Obowiązek tej procedury dotyczy też osób, które zmieniają stanowisko pracy. Należy jednak pamiętać, iż pracownik, który wykonuje zadania nie na jednym, lecz na kilku stanowiskach, musi przejść szkolenie BHP na każdym ze stanowisk pracy.

Jak wygląda takie szkolenie? Na początku ma miejsce rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem, następnie demonstrowanie i objaśnianie procesu pracy. Po tej części ma miejsce próbne wykonanie pracy i korygowanie wszelkich błędów przez instruktora, a następnie samodzielna praca pracownika i jej ocena przez instruktora.

Szkolenie BHP okresowe

Po odbyciu szkolenia wstępnego pracownicy muszą co jakiś czas odbywać szkolenia okresowe. Celem szkoleń okresowych BHP jest głównie uporządkowanie informacji odnośnie bezpieczeństwa i higieny. Istotne jest także zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu danej firmy. To, jak często powinny się odbywać szkolenia okresowe i kto powinien je odbywać zostało określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP z dnia 27.07.2004 r. Robotnicy muszą odbywać szkolenia okresowe co najmniej raz na trzy lata, natomiast robotnicy pracujący w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach dla zdrowia powinni powtarzać takie szkolenia co roku.

Szczególnie polecane:

Pierwsze okresowe szkolenie trzeba przeprowadzić w ciągu pół roku od zatrudnienia się w miejscu pracy. Warto wspomnieć, iż w przypadku pracodawców, kierowników, brygadzistów, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników służby BHP czy pracowników inżynieryjno-technicznych ważność szkolenia BHP wynosi aż 5 lat i muszą je oni odbyć od dnia zatrudnienia do roku czasu. Szkolenia okresowego nie muszą odbywać osoby, które były zatrudnione na stanowisku, którego zakres obowiązków był taki sam.

Kto może zostać zwolniony z udziału w szkoleniu okresowym?

Na zwolnienie ze szkolenia okresowego mogą liczyć te osoby, które spełnią jeden z kilku warunków. Mianowicie: mowa tutaj o przekazaniu aktualnego zaświadczeniu odnośnie odbycia w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, udział w tym okresie w szkoleniu okresowym wymaganym dla pracownika zatrudnionego na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk, pod warunkiem, że program będzie miał podobny zakres tematyczny, który jest wymagany w programie szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Ponadto, począwszy od 1 stycznia 2019 roku ze szkoleń okresowych mogą być zwolnieni pracownicy administracyjno-biurowi, których zatrudniono u pracodawcy, którego najważniejszą działalnością jest ta, która jest określona jako nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka zawodowego. Do tej kategorii zaliczyć można na przykład działalność o charakterze rozrywkowym, finansowym, ubezpieczeniowym czy gastronomicznym.